Nářeční výzkum ve Velkých Pavlovicích

Dne 17. května 2023 se na Městském úřadě ve Velkých Pavlovicích, městě spadajícím do jižní (slovácké) podskupiny východomoravských nářečí, uskutečnil terénní nářeční výzkum. Výzkumu, který prováděli pracovníci Ústavu pro jazyk český Akademie věd, se zúčastnilo sedm mluvčích (šest žen a jeden muž) narozených v letech 1938–1950.

Pracovníci dialektologického oddělení, které zkoumá nářečí českého jazyka, vyjíždějí do terénu několikrát do roka, a to po celé České republice. Snaží se zjistit, jakým směrem se vyvíjejí nářečí – jaké nářeční prvky v mluvě lidí přetrvávají a jaké zanikají, nakolik se liší mluva nejstarších generací od mluvy mládeže apod. K tomu jim pomáhají rozhovory s lidmi z různých regionů, které jsou zpravidla nahrávány, ale též dotazníky zaměřené na konkrétní jazykové jevy. Zjištěná data jsou následně uložena v Brně v Archivu lidového jazyka a v Archivu zvukových záznamů nářečních promluv.

S mluvčími, kteří se zapojili do výzkumu ve Velkých Pavlovicích, byly vedeny rozhovory na různá témata. Ve svých vyprávěních vzpomínali například na prožitky z dětství, ať už se jednalo o jejich školní docházku, dětské hry či vypomáhání rodičům, popisovali těžkou práci na vinicích či v meruňkových sadech nebo vyprávěli, jak se ve Velkých Pavlovicích slavily a slaví hody. Některé části rozhovorů se tematicky týkaly druhé světové války a roku 1968. Právě tyto úseky nahrávek se stanou součástí aktuálně budovaného archivu zvukových nahrávek nářečních promluv nazvaného Ve slovech, který je dostupný na webových stránkách veslovech.cz. Tento archiv je specializován na nahrávky, které zachycují vnímání válečných a jiných krizí obyvatelstvem České republiky v minulosti i nyní. 

V souvislosti s nářečním zaměřením výzkumu byli mluvčí také dotazováni, zda vnímají nářeční prvky ve své mluvě, případně v mluvě obyvatel okolních obcí. Všichni uváděli, nezávisle na sobě, rozdíl oproti sousedním Starovičkám: zatímco ve Velkých Pavlovicích majú, dajú, ve Starovičkách majó, dajó. Tím potvrdili výsledky dřívějších nářečních výzkumů, a sice skutečnost, že touto oblastí prochází hranice s nářečími středomoravskými, která se odlišují mimo jiné právě koncovkou ve zmíněných slovesných tvarech.

Všem mluvčím, kteří se zapojili do výzkumu, velice děkujeme a za umožnění výzkumu velmi děkujeme paní magistře Renatě Bláhové, místostarostce města Velké Pavlovice.

Obyvatelé Velkých Pavlovic zapojení do výzkumu. Vlevo: T. Kopecká. Foto: F. Kubeček.

V témže znění vyšlo i ve Velkopavlovickém zpravodaji.