Cíle projektu

Projekt Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace, podpořený výzkumným programem Strategie AV21 Akademie věd, je zaměřen jednak na samotný prožitek krizových situací u seniorů a na řešení jejich dopadů, jednak na způsob, jakým jsou dané situace popisovány, konkrétně na využití specifických jazykových prostředků a způsob narace. V důsledku aktuálního dění ve světě, zvláště v souvislosti s ukrajinsko-ruským konfliktem majícím nepřímý dopad i na obyvatelstvo České republiky, byl výzkumný záměr v průběhu řešení konkretizován ve smyslu válečné krize, popř. vůbec tlaku politické moci na člověka. Výzkum byl veden ve dvou liniích, a to v linii konfliktů minulých (1. a 2. světová válka, invaze ruských vojsk do Československa v r. 1968) a dějů současných (válka na Ukrajině, s tím spojená uprchlická vlna, inflace, energetická krize).

Jedním z výstupů jmenovaného projektu je i webová stránka VeSlovech.cz. Slouží jednak jako prostor k prezentaci všech výsledků projektu (podcastu, článků, zpráv z terénních výzkumů), jednak jako reprezentativní archiv zvukových nahrávek s autentickými promluvami dotýkajícími se válečných krizí, včetně přepisů a odborného jazykového komentáře. Součástí webové stránky je i menší slovník vojenských výrazů.

Zpřístupněné nahrávky byly jednak pořízeny během terénních výzkumů, realizovaných díky projektu, jednak jich byla velká část převzata z interního Archivu zvukových záznamů nářečních promluv, jenž je ve vlastnictví dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Z této skutečnosti mj. plyne, že jde majoritně o nahrávky nářeční, které projektovému týmu primárně slouží ke zmapování jimi odrážených jazykových univerzálií a specifik, nikoliv k hlubšímu popisu historických dějů; takové cíle si řešitelský tým neklade. Za tímto účelem doporučujeme případným zájemcům jiné, větší sbírky, zejména monumentální a jedinečnou Databázi dějin všedního dne nebo Paměť národa. Přesto nelze shromážděnému materiálu upřít zajímavost pro jiné obory, než je jazykověda, zejména pro historii. Vyprávění, původně shromažďovaná pro svou regionálně jazykovou odlišnost, mohou zaplnit některé mezery ve velkých dějinách příběhy těch, kteří je prožili.

Projekt je řešen členy dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR v roce 2022. Je od počátku koncipován jako víceletý; v případě úspěšné žádosti o prodloužení projektu je plánováno další soustavné rozšiřování veřejného zvukového archivu, doplňování slovníku o nová hesla (včetně kompletních hesel ve zdrojovém Slovníku nářečí českého jazyka), dále sestavení výzkumné aktivity využitelné ve vysokoškolské výuce a vydání popularizační brožury v edici Věda kolem nás.

V roce 2023 bylo na projekt navázáno aktivitou Krizové situace perspektivou nejstarších generací, řešenou ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, a v roce 2024 aktivitou Vzpomínková vyprávění jako zdroj společenské odolnosti.