Slovník

Do promluv reflektujících válečné zkušenosti prostupuje množství výrazů z vojenského slangu. Tyto výrazy jsou typické zejména pro jazyk mužů, kteří se je naučili ve vojenském prostředí; absolvovali totiž povinnou vojenskou službu v armádě nebo se aktivně zapojili do bojů. Jen ojediněle byly vojenské slangismy využity mluvčími, kteří si je osvojili nepřímo, zprostředkovaně.
Většina této specifické slovní zásoby byla převzata z cizích jazyků, zvláště z němčiny. Představu o její šíři si lze udělat na základě níže předložené slovníkové části. Hesla byla čerpána ze Slovníku nářečí českého jazyka, jenž je v současnosti zpracováván v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR a z nějž byla zatím zveřejněna hesla od A- Č-; odtud plyne neúplnost i zde prezentovaného soupisu vojenských termínů. Hesla jsou uvedena v pospisovnělé, tzv. lemmatizované podobě, hláskové obměny neuvádíme (např. varianty arešt, árešt, áresť, arešť, harest, harešt, hárešt, harešť, varest jsou zastoupeny heslovým slovem arest). Následuje definice významu (popř. významů) a odkaz na zdrojový slovník, v němž lze zjistit další informace o konkrétním slově.

HESLOVÝZNAMVÍCE
ablézovanýodvolaný; vystřídaný
abrychtunk1 cvičení, výcvik
2 vojenská přísaha
abrystovanýzbavený vojenské výzbroje; odzbrojený
abrystovat1 odevzdat, odevzdávat vojenskou výzbroj; odzbrojit, odzbrojovat
2 být propuštěn z vojny
abrystunkodevzdání vojenské výzbroje, odzbrojení
aditantvojenský pobočník
adjustýrovanýustrojený; opatřený výzbrojí
adjustýrovatopatřit výzbrojí
adjustýrunkvojenská výzbroj
ajgenejsoucí majetkem, vlastnictvím někoho určitého, vlastní
ajnclíksamovazba
ajnjérikbranec se středoškolským vzděláním, mající právo přihlásit se k jednoleté vojenské službě mezi 17.–25. rokem věku
ajznbánželezniční pluk
aksendavojenský odvod
aksendírovatodvádět na vojnu
aktivčinná vojenská služba
aktivovatpřijmout, přijímat do činné vojenské služby
alarmovattroubit na poplach
anceláksamovazba
angryfpřímá bojová akce, útok
apštantpřímá bojová akce, útok
arestvězení
armékomandantvelitel vojska
artileriedělostřelectvo
asencevojenský odvod
asentacevojenský odvod
asent, asentavojenský odvod
asentýrkavojenský odvod
asentýrovatodvést, odvádět na vojnu
asentýrunkvojenský odvod
atak, atakanapadení nepřítele vojskem, útok
atakovatzaútočit; útočit
ataleráckýdělostřelecký
atalerákdělostřelec
ataleriedělostřelectvo
ataleristdělostřelec
ataleristadělostřelec
atestvojenský odvod
aušpincugledruh jednoduchých řemenů pro koně rekrutů u dragounů a hulánů
auzrystunkvojenská výzbroj
bakážezásobovací oddíl
bandalír1 svinutý vojenský plášť nošený přes prsa
2 pás přes prsa u důstojnické uniformy
baťákprapor vojska, batalion
bateriejednotka dělostřelectva
bazénplechová jídelní nádoba zv. ešus
befedrovanýpovýšený v hodnosti
befedrovatudělit hodnost, povýšit
befélrozkaz
befelírovatdefilovat
befelovatrozkazovat
berajčaftstav, ve kterém je jednotlivec (jednotka) plně schopen a připraven plnit určitý úkol, pohotovost
brigádavojenská jednotka
brigadýrbrigádní generál
brigadýrkačepice se štítkem
břízapuška, ručnice
buršdůstojnický sluha
bývákkryt v zákopech
capfnštrajchvečerka
celflašepolní láhev, čutora
cimerkaslužba spojená s úklidem
cimrkomandantvelitel světnice
cimrkomandoslužba spojená s úklidem
cimrtúraslužba spojená s úklidem
cindlochzápalný otvor zbraně
cucáknováček
cúkvojenská četa
cuksfír, cuksfíračetař
cúvaksnováček
cvičákcvičiště
čákavysoká čepice
čangrtvrdý vřed při syfilidě
čepobitívečerka
čínská legieútvar dosud nevycvičených vojáků
defelírovatkonat slavnostní pochod
dekunkzákop
dezertýrzběh
dezertýrkazběhnutí, dezerce
dolchmesrdruh útočného nože
drátovathromadně se dávat do pohybu, táhnout
durchmaršpochod, chůze bez přestávky
dynstpravidelný výkon některého povolání, služba
erzackompanienáhradní rota
execírákcvičiště
execírkavojenský výcvik, cvičení
execírovatpodstupovat vojenský výcvik
execírplaccvičiště
feldcajmajstrvrchní velitel dělostřelectva
feldmaršálpolní maršálek
feldmaršállajtmontpolní maršálek
feldvachpolní stráž
feldvéblšikovatel
festunkpevnost
fíračetař
fliglmónvoják stojící na pravém n. levém boku vojenského útvaru
formírovatšikovat
forpostpřední stráž
frajtrsvobodník
fršluszávěr u pušky
garniturkování u zbraně
gebírovatpo právu patřit, příslušet
glidšik
graciálodměna vojenskému vysloužilci
graciášlénunkpeněžní odměna pro vojáky
granatýrkumpániesbor granátníků
himfanterákpěšák, infanterista
hřebčákvoják sloužící v armádním hřebčinci
hytvzadu
íbunkvojenský výcvik, cvičení
infantériepěchota
karpháldesátník
kelespancíř, kyrys
kelesarkyrysník
kelesar-regementpluk kyrysníků
kelesarskyrázně, rozkazovačně
kirchparádaslavnostní vojenský průvod zakončený v kostele mší svatou
kolomaznicečepice k uniformě
komisárekkomisní chléb
krigskamaráddruh, kamarád z války
kvérřemenpás k upevnění pušky
lajtnantporučík
landvédrdomobranec
lanšturmdomobrana
lanšturmákdomobranec
lantvérzeměbrana
lantveráklantverák
laufhlaveň
lénukžold, mzda
lágrležení, tábor
margírovatpředstírat nemoc
mašinkvérkulomet
menáž1 strava; oběd
2 místnost pro společné stravování
metaliónmetál
mundúruniforma
obrlajtnantnadporučík
obrštplukovník
obšitprůkaz o propuštění z vojska
ochmajstrstrážmistr
ordonancpříkaz, nařízení
orlábdovolená
pagnejtbodák, bajonet
papučářpěšák (za Rakouska-Uherska)
patriejednotka dělostřelectva, baterie
patrolvojenská obchůzka
pefédrovatzískat vyšší vojenskou hodnost, povýšit
plezírrána, zranění
plezírovanýzraněný
plezírovatzranit
poštafíračetník
prefátinvojenský sluha
prekatérvelitel
pucákdůstojnický sluha
pucrvojenský sluha
rachejtlkorvoják obsluhující zbraň zv. rachejtle
rakalářvoják obsluhující zbraň zv. rachejtle
rakatarsbor dělostřelců
regimentpluk
rekrutnově odvedený vojín
rekrutýrkavojenský odvod
rekvalicentrekonvalescent
retýrovatcouvat, ustupovat
rezervistvojín v záloze
salutýrovatzdravit po vojensku, salutovat
sanitétkumpaniezdravotní jednotka
supravitavrchní lékařská prohlídka na vojně
supravitýrovatpropustit z vojenské služby při vrchní lékařské prohlídce
šajbaterč
škadronajednotka jezdectva
šlófkrejcarpoplatek za nocleh
štábsarcnositel určité vojenské hodnosti
štackaprálnějaká vojenská hodnost
štajpigltřmen u sedla
šteluňkvojenské postavení
štrumpantlkožený řemínek sloužící k upevnění parádní vojenské čepice zv. čáka pod bradu
štrychoddíl; jednotka
šustrláblvelký krajíc (chleba)
švališérvojín lehkého jezdectva
televojenská torna z telecí kůže se srstí
telegrafenregementtelegrafní pluk
uchovoják bez hodnosti, nováček
ulictrest, při němž trestaný běží mezi dvěma řadami vojáků, kteří ho bijí
vedetapředsunutá polní hlídka
vyrichtovatpřivést do stavu pohotovosti