Realizované přednášky:

Výzkumy nářečí – dříve a nyní
Přednášející: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. – Mgr. Filip Kubeček
Termín: 26. června 2024
Místo konání: Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, Brno
Akce: exkurze pro studenty Gymnázia Uherské Hradiště

První, teoretická část přednášky pro studenty 1.–3. ročníku a pedagogy Gymnázia Uherské Hradiště seznámí posluchače s historií dialektologických výzkumů a s aktuálními projekty oddělení, mj. s aktivitami řešenými pod záštitou Strategie AV21. Budou představeny možnosti zapojení se do aktuálních výzkumů dialektologického oddělení – studenti i pedagogové se mohou zapojit do sběru nahrávek pro zvukový archiv Veslovech.cz a též pro připravovanou nářeční fonotéku. Ve druhé, praktické části přednášky si studenti vyzkouší své znalosti nářečí prostřednictvím interaktivního dotazníku.


Nářečí a dějepis
Přednášející: Mgr. Filip Kubeček
Termín: 27. listopadu 2023
Místo konání: Vlastivědné muzeum v Olomouci
Akce: seminář Post Bellum pro učitele dějepisu ZŠ a SŠ

V semináři budou představena nářečí českého jazyka; jejich členění, vývoj, aktuální stav a společenský význam. Zaměříme se rovněž na to, jakým způsobem může být nářeční materiál využit při výuce na základních a středních školách, zvláště v hodinách dějepisu. Autentická nářeční vyprávění jsou totiž mnohdy zajímavá nejen svou formou, nýbrž i obsahem – z úst obyčejných lidí z Čech, Moravy i Slezska zaznívají třeba vzpomínky na druhou světovou válku nebo okupaci Československa v roce 1968. Poznání z takto podaných příběhů jsou klíčovým podkladem tzv. dějin každodennosti, které mohou vhodně doplňovat běžný výklad; žákům se jejich prostřednictvím přiblíží konkrétní lidské osudy na pozadí velkých historických událostí. V nářečích se mimoto odráží tradiční způsob života našich předků, a to např. v popisech lidových zvyků a tradic nebo v různorodých pojmenováních dnes už zaniklých reálií. Díky tomu se žáci více obeznámí se svým regionem a jeho historií. Pedagogové obdrží seznam zdrojů, z nichž mohou vycházet při zapojení tématu nářečí do výuky, a návrhy úkolů a aktivit pro žáky.


Retrospektiva a perspektiva české dialektologie
Přednášející: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. a Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Termín: 28. března 2023
Místo konání: Ústav Českého národního korpusu, Praha

Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se od svého vzniku primárně věnuje systematickému studiu a dokumentaci teritoriálních dialektů českého jazyka. V přednášce budou představeny metody, které jsou běžně aplikovány při výzkumu nářečních specifik, též různé cesty k zachycení zjištěných jazykových jevů a možné formy jejich prezentace.


Význam teritoriálních dialektů pro společnost ve 21. století
Přednášející: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Termín: 21. dubna 2023, 16:00–18:00
Místo konání: Městský úřad Lanžhot

Je ve známosti, že tradiční nářečí mizí. Existují však regiony, ve kterých jsou dialekty dosud udržovány přirozeně, nebo v nichž dokonce dochází ke snaze o jejich umělou aktivizaci. Jak taková aktivizace nářečí vypadá a proč k ní dochází? Jak lze nářečí efektivně dokumentovat? A jaký význam vůbec mají pro dnešní společnost? To se dozvíte v přednášce, jejíž součástí bude i diskuze s místními občany.


Krize nářečí? Ale kdeže…
Přednášející: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Termín: 8. prosince 2022, 17:00–18:00
Místo konání: Místní knihovna Prušánky, Prušánky 100

Cílem přednášky bude popsat rozdílné vnímání nářečí českého jazyka v minulosti a nyní. Co to jsou nářečí? Existují ještě? Jaké funkce plnila dříve a jaké plní nyní? A je zapotřebí je nějak aktivně ochraňovat? Odpovědi na tyto otázky, které trápí nejen jazykovědce, se pokusí nabídnout Marta Šimečková z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR.


Nářečí českého jazyka ve 21. století
Přednášející: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D. – Mgr. Filip Kubeček
Termín: 8. prosince 2022, 10:00–10:45 (6. třída), 10:55–11:40 (8. třída)
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Prušánky, Prušánky 289

Přednáška seznámí žáky s nářečími českého jazyka názorným a efektivním způsobem. Využity budou jazykové mapy, moderní slovníky a nářeční fonotéky, které dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR postupně zveřejňuje na internetu. Závěr přednášky bude věnován osudu nářečí ve 21. století a možnostem jejich záchovy pro budoucí generace. Žáci si budou moci ověřit své znalosti (nejen) místního nářečí v menší soutěži.


Historie skrytá ve slovech
Přednášející: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Termín: 7. prosince 2022, 17:00–18:00
Místo konání: Literární kavárna v knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno

Archiv zvukových záznamů nářečních promluv, který je uložen v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, je největší sbírkou svého druhu v České republice. Jeho jádro tvoří nahrávky z 60. a 70. let minulého století, pořizované soustavně při terénních výzkumech pro Český jazykový atlas. Nahrávky jsou unikátní nejen po stránce jazykové, ale i obsahové. Řada z nich se dotýká mj. významných dějinných okamžiků (světových válek, invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa aj.), na něž je vzpomínáno perspektivou prostých lidí, jejichž životy byly těmito krizovými situacemi různou měrou zasaženy. V přednášce bude tato část zvukového fondu představena jednak z hlediska jazyka, jejž nahrávky prezentují, jednak jako možný pramen pro bádání historická, etnologická či antropologická. Bude rovněž předveden nově vytvořený, veřejně přístupný zvukový archiv veslovech.cz, jenž je jedním z výstupů projektu Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace, podpořeného výzkumným programem Strategie AV21 Akademie věd.


Práce brněnských dialektologů – historie a současnost
Přednášející: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. – Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Termín: 23. listopadu 2022, 18:00–19:00
Místo konání: Kruh přátel českého jazyka, Filozofická fakulta UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha

Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český v Brně se věnuje od svého založení v roce 1952 výzkumu tradičních nářečních jevů a sledování jejich vývoje až do současnosti, včetně zanikání, transformace v tzv. regionální jazykové prvky nebo umělé aktivizace v některých oblastech České republiky. Brněnští dialektologové po celých 70 let realizují terénní výzkumy; nářeční materiál shromažďují pomocí specifických jazykovězeměpisných metod, analyzují ho a geolingvisticky či lexikograficky zpracovávají. Vznikají pak různé druhy nářečních map, slovníky a další výstupy. V příspěvku budou představeny jednak postupy sběru a mapování nářečního materiálu, které byly uplatňovány v minulosti, jednak postupy, které jsou aplikovány dnes. Pozornost bude věnována mj. moderním způsobům obrazové a zvukové prezentace nářečního materiálu.
Součástí přednášky bude i představení zvukového archivu Veslovech.cz a webové prezentace projektu Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace.