Realizované přednášky:

Význam teritoriálních dialektů pro společnost ve 21. století
Přednášející: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Termín: 21. dubna 2023, 16:00–18:00
Místo konání: Městský úřad Lanžhot

Je ve známosti, že tradiční nářečí mizí. Existují však regiony, ve kterých jsou dialekty dosud udržovány přirozeně, nebo v nichž dokonce dochází ke snaze o jejich umělou aktivizaci. Jak taková aktivizace nářečí vypadá a proč k ní dochází? Jak lze nářečí efektivně dokumentovat? A jaký význam vůbec mají pro dnešní společnost? To se dozvíte v přednášce, jejíž součástí bude i diskuze s místními občany.


Krize nářečí? Ale kdeže…
Přednášející: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Termín: 8. prosince 2022, 17:00–18:00
Místo konání: Místní knihovna Prušánky, Prušánky 100

Cílem přednášky bude popsat rozdílné vnímání nářečí českého jazyka v minulosti a nyní. Co to jsou nářečí? Existují ještě? Jaké funkce plnila dříve a jaké plní nyní? A je zapotřebí je nějak aktivně ochraňovat? Odpovědi na tyto otázky, které trápí nejen jazykovědce, se pokusí nabídnout Marta Šimečková z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR.


Nářečí českého jazyka ve 21. století
Přednášející: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D. – Mgr. Filip Kubeček
Termín: 8. prosince 2022, 10:00–10:45 (6. třída), 10:55–11:40 (8. třída)
Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Prušánky, Prušánky 289

Přednáška seznámí žáky s nářečími českého jazyka názorným a efektivním způsobem. Využity budou jazykové mapy, moderní slovníky a nářeční fonotéky, které dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR postupně zveřejňuje na internetu. Závěr přednášky bude věnován osudu nářečí ve 21. století a možnostem jejich záchovy pro budoucí generace. Žáci si budou moci ověřit své znalosti (nejen) místního nářečí v menší soutěži.


Historie skrytá ve slovech
Přednášející: Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Termín: 7. prosince 2022, 17:00–18:00
Místo konání: Literární kavárna v knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno

Archiv zvukových záznamů nářečních promluv, který je uložen v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, je největší sbírkou svého druhu v České republice. Jeho jádro tvoří nahrávky z 60. a 70. let minulého století, pořizované soustavně při terénních výzkumech pro Český jazykový atlas. Nahrávky jsou unikátní nejen po stránce jazykové, ale i obsahové. Řada z nich se dotýká mj. významných dějinných okamžiků (světových válek, invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa aj.), na něž je vzpomínáno perspektivou prostých lidí, jejichž životy byly těmito krizovými situacemi různou měrou zasaženy. V přednášce bude tato část zvukového fondu představena jednak z hlediska jazyka, jejž nahrávky prezentují, jednak jako možný pramen pro bádání historická, etnologická či antropologická. Bude rovněž předveden nově vytvořený, veřejně přístupný zvukový archiv veslovech.cz, jenž je jedním z výstupů projektu Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace, podpořeného výzkumným programem Strategie AV21 Akademie věd.


Práce brněnských dialektologů – historie a současnost
Přednášející: PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. – Mgr. Marta Šimečková, Ph.D.
Termín: 23. listopadu 2022, 18:00–19:00
Místo konání: Kruh přátel českého jazyka, Filozofická fakulta UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha

Dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český v Brně se věnuje od svého založení v roce 1952 výzkumu tradičních nářečních jevů a sledování jejich vývoje až do současnosti, včetně zanikání, transformace v tzv. regionální jazykové prvky nebo umělé aktivizace v některých oblastech České republiky. Brněnští dialektologové po celých 70 let realizují terénní výzkumy; nářeční materiál shromažďují pomocí specifických jazykovězeměpisných metod, analyzují ho a geolingvisticky či lexikograficky zpracovávají. Vznikají pak různé druhy nářečních map, slovníky a další výstupy. V příspěvku budou představeny jednak postupy sběru a mapování nářečního materiálu, které byly uplatňovány v minulosti, jednak postupy, které jsou aplikovány dnes. Pozornost bude věnována mj. moderním způsobům obrazové a zvukové prezentace nářečního materiálu.
Součástí přednášky bude i představení zvukového archivu Veslovech.cz a webové prezentace projektu Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace.